Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ nhằm cải thiện cuộc sống của các nhóm thiệt thòi tại NghệAn và Quảng Trị, Việt Nam

Giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo và thiệt thòi cũng như gia đình và cộng đồng họtại 16 cộng đồng thòi tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Nhà tài trợ: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Trị

Đối tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Trị

Địa bàn: Quảng trị

Thời gian: 01/03/2012 - 01/02/2015

Đối tượng:

Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo và thiệt thòi cũng như gia đình và cộng đồng họ tại 16 cộng đồng thòi tại huyện Tương Dương,tỉnh NghệAn và huyện Đak rông, tỉnh Quảng Trị Mục tiêu cụ thể: Nhân rộng cách tiếp cận liên thế hệ, dựa vào cộng đồng cho 16 cộng đồng nghèo tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nhằm giảm nghèo và giảm tình trạng dễ bị tổn thương, nâng cao sức khỏe của ngườicao tuổi, gia đình và cộng đồng của họ

Kết quả: Các Hoạt động của dự án chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau ( CLB LTHTG N), bao gồm: 1. Thành lập CLB LTHTGN 2. Tập huấn/Nâng cao năng lực 3. Chăm sóc sức khỏe và Tự chăm sóc 4. Sinh kế 5. Chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên 6. Tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng 7. Quyền và lợi ích 8. Vận động nguồn lực 9. Vận động chính sách

Các Hoạt động của dự án chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau ( CLB LTHTG N), bao gồm:
1. Thành lập CLB LTHTGN
2. Tập huấn/Nâng cao năng lực
3. Chăm sóc sức khỏe và Tự chăm sóc
4. Sinh kế
5. Chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên
6. Tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng
7. Quyền và lợi ích
8. Vận động nguồn lực
9. Vận động chính sách

Bình luận
Đối tác liên kết