Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam

HelpAge International tại Việt Nam trợ giúp Người Cao tuổi về quyền lợi, thách thức phân biệt đối xử và vượt qua đói nghèo. HelpAge International tại Việt Nam vươn tới tầm nhìn về một thế giới, nơi Người Cao tuổi thể hiện được giá trị bản thân bằng các hoạt động, sức khoẻ và đảm bảo cuộc sống.

  • Dương công nghiệp – Developer
    Dương công nghiệp – Developer

    Đang cập nhật

Đối tác liên kết