Dự án VIE047 Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau nhằm cải thiện cuộc sống của các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam

Dự án thành lập ít nhất 60 Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) và nâng cao năng lực của họ để có khả năng đi tiên phong trong công cuộc phát triển của địa phương. Phương pháp thực hiện của dự án là sự kết hợp của các cách tiếp cận bao gồm tăng cường sự tham gia, xây dựng năng lực và tác động chính sách. Các nhóm Thiệt thòi, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ và người dân tộc thiểu số là những người thực hiện và cũng là người hưởng lợi chính của dự án này.

Thời gian dự án: Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016

Địa bàn dự án: It nhất 60 thôn/làng/khu phố ở thành phố Thanh Hóa, huyện Như Xuân và huyện Hà Trung ở tỉnh Thanh Hóa.

Đối tác địa phương: Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa (THAE), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (THWU) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa (THFF)

Mô hình CLB LTH TGN: CLB LTH TGN là một cơ chế tăng cường và phát triển cộng đồng toàn diện và bền vững. Mục tiêu của CLB là nhằm cải thiện cuộc sống của các nhóm nghèo và thiệt thòi, gia đình và cộng đồng của họ. Mô hình dựa vào sự kết hợp của các cách tiếp cận bao gồm tính tự giúp nhau, tính liên thế hệ, tăng cường sự tham gia, xây dựng năng lực và tác động chính sách.

CLB LTH TGN là mô hình CLB đa chức năng và có nhiều mảng hoạt động như hoạt động nâng cao năng lực, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà, sinh kế, tiếp cận quyền và lợi ích và liên kết cộng đồng. CLB LTH TGN có tính hiệu quả cao về chi phí, dễ nhân rộng và bền vững chỉ sau 2 năm thành lập, CLB LTH TGN sẽ bền vững. Cách tiếp cận liên thế hệ này đã chứng minh tính hiệu quả của nó ở nhiều địa bàn khác nhau, từ các vùng dân tộc thiểu số, vùng nông thôn đến vùng thành thị, kể cả ở đó có sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng.

Bình luận
Đối tác liên kết